Slow Escargots Logo

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Slow Escargots te Nieuwaal

Artikel 1 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Slow Escargots en een afnemer waarop Slow Escargots deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Slow Escargots, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Slow Escargots en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Slow Escargots.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Slow Escargots en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Slow Escargots handelt uitsluitend conform de algemene voorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 6. Onder opdrachtgever wordt in de voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Slow Escargots een overeenkomst heeft gesloten en behalve deze, tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen. Onder medegebruiker wordt in de voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever heeft bedongen dat deze in naam en voor rekening van de opdrachtgever Slow Escargots opdracht kan geven producten te leveren dan wel werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW. De overeenkomst met Slow Escargots komt eerst tot stand indien de verstrekte bestelling schriftelijk is aanvaard dan wel dat de uitvoering van de bestelling door Slow Escargots is aangevangen.
 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 uitvoering van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. Slow Escargots zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Slow Escargots het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Slow Escargots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Slow Escargots is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Afnemer vrijwaart Slow Escargots voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer of een derde toerekenbaar is.

Artikel 4 levering

 1. levering geschiedt af magazijn van Slow Escargots
 2. afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Slow Escargots deze bij hem aflevert of doet afleveren.
 3. Indien de afnemer weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Slow Escargots gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
 4. Slow Escargots is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. Slow Escargots is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 5. Bij levering per chauffeur of per post van goederen worden de verzendkosten in rekening gebracht. Hiervan kan afgeweken worden.

Artikel 5 onderzoek, reclames

 1. Afnemer dient het geleverde op het moment van (af)levering terstond te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
 2. Eventuele gebreken of tekorten behoren binnen 48 uur per e-mail aan Slow Escargots te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer nog steeds verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Slow Escargots.

Artikel 6 vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Slow Escargots met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Slow Escargots niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Slow Escargots mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal en marktwerking.
 3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. en verzendkosten.

Artikel 7 betaling

 1. Er is sprake van een betaling wanneer de debiteur de vordering aan Slow Escargots heeft voldaan.
 2. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, dient een betaling door de afnemer van een door Slow Escargots verzonden factuur te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zulks middels storting of overmaking op een door Slow Escargots aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de onder voornoemd artikel vermelde termijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand verschuldigd is over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Voorts komen alle buitengerechtelijke kosten welke zijn verbonden aan de invordering van de factuur ten laste van de opdrachtgever, waarbij buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €50,00.
 4. Bij verzuim in de betaling volgt na 14 dagen een herinnering, een tweede herinnering na 21 dagen en tot slot een aanmaning na 26 dagen. Mocht afnemer van rechtswege in verzuim blijven dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten hiervan komen voor rekening van de afnemer.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of zeer aannemelijke informatie van aanstaand faillissement van de afnemer zijn de vorderingen van Slow Escargots op de afnemer direct opeisbaar.

Artikel 8 eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Slow Escargots geleverde zaken blijven eigendom van Slow Escargots totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Slow Escargots gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De afnemer draagt evenwel de aansprakelijkheid en het risico voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. Voor elke mogelijke aanspraak van derden zal de afnemer Slow Escargots vrijwaren.

Artikel 9 incassokosten

 1. In de afnemer in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meerdere verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer.
 2. Indien Slow Escargots hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 4. Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 aansprakelijkheid

 1. Indien Slow Escargots aansprakelijk is voor directe schade is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Slow Escargots te verstrekken uitkering.

Artikel 11 geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Slow Escargots is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Slow Escargots het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voorvloeiende uit, met betrekking tot dan wel verband houdende met de overeenkomst of opdracht waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement ter plaatse waar INCASSOBUREAU gevestigd is, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 12 toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Slow Escargots en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende voorwaarden. Ingeval de opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekend schrijven bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst of opdracht, beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst of opdracht. Maakt de opdrachtgever echter wel tijdig bezwaar dan blijven de oude voorwaarden van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Slow escargots logo reveal